Ki Tavo 5783

Tora: Devarim, deuteronomio,26:1-29:8
Haftara: Ieshaiahu , Isaías, 60:1-22
Masei Shelajim, Efesios 1:3-6

Shoftim 5783

Tora: Devarim, deuteronomio, 16:18-21:9
Haftara: Ieshaiahu , Isaías, 51:12-52:12
Masei Shelajim, Hechos 3:22-23

REEH 5783

Tora: Devarim, deuteronomio, 11:26-16:17
Haftara: Ieshaiahu , Isaías, 54: 11-55:5
Masei Shelajim, 1 Juan 4:1-6

Hekev 5783

Tora: Devarim, deuteronomio, 7:12-11:25
Haftara: Ieshaiahu , Isaías, 49:14-51:3
Masei Shelajim, Romanos 8:31-39

Vaetjanan 5783

Tora: Devarim, deuteronomio, 3:23-7:11
Haftara: Ieshaiahu , Isaías, 40:1-26
Masei Shelajim, Marcos 12:28-34

Devarim 5783

Tora: Devarim, deuteronomio, 1: 1-3:22
Haftara: Ieshaiahu , Isaías, 1:1-27
Masei Shelajim, 1 Timoteo 3:1-7

Matot- Masei 5783

Tora: Bemidbar, números, 30:2-36:13
Haftara: Irmiahu, jeremías, 2:4-28
Masei Shelajim, Filipenses 3:12-16

Pinajas 5783

Tora: Bemidbar, números, 25:10-30:1
Haftara: Irmiahu 1:1-2:3
Masei Shelajim, Iojanan 2:13-22

Korah 5783

Tora: Bemidbar, números, 16:1-18:32
Haftara: Shmuel, Samuel, 11:14-12:22
Masei Shelajim, Romanos, 13:1-7

Shelaj- leja 5783

Tora: Bemidbar, números, 13:1-15:41
Haftara: Iehoshua , Josue, 2:1-24
Masei Shelajim, Heb 3:7-19